Buve.nl
 
Des Knurften Hoogsang

Leiden, datum onbekend


Vor ochtensang

In 's daaghen warmvocht

Des Knurften pelgrim socht


In weilen tot der einder toe

Gesochte hij die Kwaade Gnoe


Gesochte lang

Doch nie gesang

Des Knurften nimmer bang

[BACK TO MENU]Thoughts.html